Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας – ISO

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το ISO 9001:2008

2b6c8a84a2d3e442c04e23c9d8414bef_xl


  • Συστήματα  Διαχείρισης  της Ποιότητας ( ISO 9001)
  • Συστήματα Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία ( ΕΛΟΤ EN ISO 45001)
  • Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων ( ΕΛΟΤ EN ISO 22000)
  • Συστήματα Ασφάλειας Πληροφοριών ( ISO 27001 )
  • Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας ( ISO 50001 )
  • Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ( ISO 14001)
  • Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας ( ΕΛΟΤ EN ISO 22301 )
  • Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας για Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα ( ΕΛΟΤ EN ISO 13485 )
  • Θρησκευτικές Πιστοποιήσεις ( π.χ. Halal , Kosher )
  • Ιδιωτικά Πρότυπα ( FSCC 22000 , BRC , IFS v.6 κ.α )

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας αποτελεί για κάθε επιχείρηση ένα διαχειριστικό εργαλείο-οδηγό για την ανάπτυξη της. Βασίζεται στο διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008 και έχει ως βασικό στόχο την συνεχή βελτίωση της επίδοσης της επιχείρησης, ανεξαρτήτου μεγέθους ή νομικής μορφής, μέσω:
> της αποτελεσματική εσωτερική της οργάνωσης και
> της αύξησης της ικανοποίησης των πελατών από την άμεση και ελεγχόμενη, μέσα από τυποποιημένες διεργασίες ανταπόκριση στις ανάγκες τους.

ΩΦΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

1. Έλεγχος και αύξηση της παραγωγικότητας
2. Τεκμηριωμένη διερεύνηση, διαχείριση και επομένως μείωση παραπόνων και υποδείξεων
3. Αύξηση ικανοποίησης του πελάτη
4. Μείωση των μη συμμορφούμενων προϊόντων ή υπηρεσιών
5. Περιορισμός σφαλμάτων κατά την εργασία, αφού οι εργαζόμενοι γνωρίζουν πλήρως τις αρμοδιότητες τους και λειτουργούν κάτω από τυποποιημένες διαδικασίες
6. Βελτίωση της επίδοσης της επιχείρησης και αύξηση του πελατολογίου της και της ανταγωνιστικότητας της.
7. Εισιτήριο για την είσοδο σε διαγωνισμούς του δημοσίου.

Υπηρεσίες που προσφέρουμε:
– Αρχική Ανασκόπηση
–Διαγνωστικός Έλεγχος της Κατάστασης της Εταιρείας
–Συλλογή στοιχείων για την λειτουργία της.
– Εκπόνηση Εγχειριδίου Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 9001:2008
– Ενημέρωση Διοίκησης και κατόπιν προσωπικού και βοήθεια για την εφαρμογή του συστήματος (συμπλήρωση και τήρηση αρχείων ποιότητας)
– Υποστήριξη κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης από τον εξωτερικό φορέα πιστοποίησης
– Υποστήριξη για την υλοποίηση τυχόν διορθωτικών ενεργειών που θα προκύψουν από την εξωτερική επιθεώρησης
– Βοήθεια και υποστήριξη για την ετήσια επιθεώρηση του Συστήματος από τον Εξωτερικό Φορέα Πιστοποίησης

Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το ISO 14001:2004
Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης αποτελεί για κάθε επιχείρηση ένα διαχειριστικό εργαλείο-οδηγό για τον έλεγχο των διεργασιών της που μπορεί να επηρεάζουν το περιβάλλον. Βασίζεται στο διεθνές πρότυπο ISO 14001:2004 και έχει ως βασικό στόχο την συνεχή περιβαλλοντική βελτίωση της επίδοσης της επιχείρησης, ανεξαρτήτου μεγέθους ή νομικής μορφής, μέσω:
> του εντοπισμού αξιολόγησης και συνεχούς παρακολούθησης των περιβαλλοντικών θεμάτων που άπτονται στη λειτουργία της
> της αποτελεσματικής παρακολούθησης των νομικών και άλλων απαιτήσεων που άπτονται σε αυτά
> της αποτελεσματικής παρακολούθησης και μείωσης της ανάλωσης των φυσικών πόρων από τις διεργασίες της

ΩΦΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
1. Μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων μέσω του ελέγχου όλων των περιβαλλοντικών θεμάτων που άπτονται της λειτουργίας της επιχείρησης
2. Παρακολούθηση και τήρηση των νομικών και άλλων απαιτήσεων (αδειών εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας) και επομένως μείωση των ασφαλιστικών δαπανών και ελαχιστοποίηση των προστίμων και διώξεων που μπορεί να αφορούν στο περιβάλλον.
3. Παρακολούθηση της ανάλωσης υλικών και φυσικών πόρων με αποτέλεσμα τον περιορισμό του κόστους για πόρους.
4. Εισιτήριο για την είσοδο σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
5. Βελτίωση των σχέσεων με τους γείτονες
6. Βελτίωση της ασφάλειας και των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων, μιας και υπάρχει πρόληψη των καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης.

Υπηρεσίες που προσφέρουμε:
– Αρχική Ανασκόπηση
– Διαγνωστικός Έλεγχος της Κατάστασης της Εταιρείας
– Συλλογή στοιχείων για την λειτουργία της.
– Εκπόνηση Εγχειριδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 14001:2004
– Μελέτη Εντοπισμού και Αξιολόγησης Περιβαλλοντικών Πλευρών
– Ενημέρωση Διοίκησης και κατόπιν προσωπικού και βοήθεια για την εφαρμογή του συστήματος (συμπλήρωση και τήρηση αρχείων περιβάλλοντος)
– Υποστήριξη κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης από τον εξωτερικό φορέα πιστοποίησης
– Υποστήριξη για την υλοποίηση τυχόν διορθωτικών ενεργειών που θα προκύψουν από την εξωτερική επιθεώρησης

Εάν η επιχείρηση επιθυμεί, επιπροσθέτως του ISO 14001 μπορεί να εκπονηθεί από εμάς Περιβαλλοντική Δήλωση (παρουσίαση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων) σύμφωνα με τον Κανονισμό EMAS III, η οποία μετά τον έλεγχο από φορέα Πιστοποίησης, υποβάλλεται στον αρμόδιο φορέα του ΥΠΕΚΑ, επικοινωνείτε στο διαδίκτυο και δίνει την δυνατότητα στην εταιρεία να ενταχθεί στο Ελληνικό Μητρώο EMAS

Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία σύμφωνα με το OHSAS 18001:2007

Το Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία αποτελεί για κάθε επιχείρηση ένα διαχειριστικό εργαλείο-οδηγό για τον έλεγχο των διεργασιών της που μπορεί να επηρεάζουν την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων. Βασίζεται στο πρότυπο OHSAS 18001:2007 και έχει ως βασικό στόχο την συνεχή βελτίωση της επίδοσης στην υγεία και ασφάλεια στην εργασία κάθε επιχείρησης, ανεξαρτήτου μεγέθους ή νομικής μορφής, μέσω:
> της συνεχούς παρακολούθησης των κινδύνων για την υγεία και ασφάλεια από τα διάφορα στάδια της λειτουργίας της επιχείρησης
> της αποτελεσματικής παρακολούθησης των νομικών και άλλων απαιτήσεων που άπτονται σε αυτά
> της αποτελεσματικής παρακολούθησης και μείωσης της επικινδυνότητας από τις διεργασίες της

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου, δηλαδή ο εντοπισμός και η εκτίμηση των επαγγελματικών κινδύνων είναι υποχρεωτική για κάθε επιχείρηση ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων και κλάδου οικονομικής δραστηριότητας σύμφωνα με το αρ. 43, παρ. (α) του Ν.3850/10. Το Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία είναι ένα χρήσιμο εργαλείο επικαιροποίησης της μελέτης αυτής και διασφάλισης της τήρησης των απαιτούμενων μέτρων πρόληψης ατυχημάτων, επαγγελματικών ασθενειών και συμβάντων που αφορούν την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων.

ΩΦΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
1. Παρακολούθηση και τήρηση των νομικών και άλλων απαιτήσεων και επομένως μείωση των ασφαλιστικών δαπανών και ελαχιστοποίηση των προστίμων και διώξεων που μπορεί να αφορούν τους εργαζόμενους (επιθεώρηση εργασίας).
2. Βελτίωση των συνθηκών εργασίας στην επιχείρηση
3. Μείωση των επαγγελματικών κινδύνων και αποφυγή ατυχημάτων με ή χωρίς απώλεια ημερών εργασίας
4. Βελτίωση της εξωτερικής εικόνας της επιχείρησης στους πελάτες, τις υπηρεσίες και το κοινό.
5. Εισιτήριο για την είσοδο σε διαγωνισμούς του δημοσίου.

Υπηρεσίες που προσφέρουμε:
– Αρχική Ανασκόπηση
– Διαγνωστικός Έλεγχος της Κατάστασης της Εταιρείας –Συλλογή στοιχείων για την λειτουργία της.
– Εκπόνηση Εγχειριδίου Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία σύμφωνα με το Πρότυπο OHSAS 18001:2007
– Έλεγχος και επικαιροποίηση της απαιτούμενης από το νόμο Μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικών Κινδύνων
– Ενημέρωση Διοίκησης και κατόπιν προσωπικού και βοήθεια για την εφαρμογή του συστήματος (συμπλήρωση και τήρηση αρχείων υγείας και ασφάλειας στην εργασία)
– Υποστήριξη κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης από τον εξωτερικό φορέα πιστοποίησης
– Υποστήριξη για την υλοποίηση τυχόν διορθωτικών ενεργειών που θα προκύψουν από την εξωτερική επιθεώρησης

Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων σύμφωνα με το ISO 22000:2005

Το Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία αποτελεί για κάθε επιχείρηση ένα διαχειριστικό εργαλείο-οδηγό για τον έλεγχο των διεργασιών της που μπορεί να επηρεάζουν την ασφάλεια των Τροφίμων. Βασίζεται στο πρότυπο το ISO 22000:2005 και έχει ως στόχο την διασφάλιση της ασφάλεια των τροφίμων σε όλες τις επιχειρήσεις που εμπλέκονται στην τροφική αλυσίδα και την μείωση ή εξάλειψη των κινδύνων που έχουν σχέση με την υγεία του καταναλωτή.

Το Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων περιλαμβάνει την εφαρμογή του HACCP, δηλαδή της Ανάλυσης Κινδύνων και Κρισίμων Σημείων Ελέγχου, η οποία επιβάλλεται από την Ευρωπαϊκή και Ελληνική Νομοθεσία.

Εταιρείες για τις οποίες απαιτείται η εφαρμογή των κανόνων HACCP και επομένως ωφελούνται από την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας τω Τροφίμων είναι οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους παρακάτω κλάδους:
1. Παρασκευή, Μεταποίηση και Παραγωγή
2. Αποθήκευση, Μεταφορά και Διανομή
3. Πώληση Τροφίμων
4. Υλικά Συσκευασίας Τροφίμων

ΩΦΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
1. Παρακολούθηση και τήρηση της εθνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς νομοθεσίας που αφορά στην ασφάλεια των τροφίμων και εξάλειψη προστίμων από τους φορείς υγειονομικών ελέγχων.
2. Σωστός προγραμματισμός παραγωγής και περιορισμός των μη συμμορφούμενων προϊόντων
3. Ικανοποίηση των πελατών και βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης
4. Έλεγχος προμηθευτών και υπεργολάβων της εταιρείας
5. Βελτίωση των συνθηκών εργασίας στην επιχείρηση
6. Εισιτήριο για την είσοδο σε διαγωνισμούς του δημοσίου.

Υπηρεσίες που προσφέρουμε:
– Αρχική Ανασκόπηση –Διαγνωστικός Έλεγχος της Κατάστασης της Εταιρείας –Συλλογή στοιχείων για την λειτουργία της.
– Εκπόνηση της υποχρεωτικής από τη Νομοθεσία Μελέτης HACCP- Μελέτης Ανάλυσης Κινδύνων και Κρισίμων Σημείων Ελέγχου
– Εκπόνηση Εγχειριδίου Διαχείρισης Ασφάλειας των Τροφίμων σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 22000:2005
– Ενημέρωση Διοίκησης και κατόπιν προσωπικού και βοήθεια για την εφαρμογή του συστήματος (συμπλήρωση και τήρηση αρχείων Συστήματος Ασφάλειας των Τροφίμων)
– Υποστήριξη κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης από τον εξωτερικό φορέα πιστοποίησης
– Υποστήριξη για την υλοποίηση τυχόν διορθωτικών ενεργειών που θα προκύψουν από την εξωτερική επιθεώρησης