Πτωχευτικό Δίκαιο Επιχειρήσεων – Προπτωχευτική Διαδικασία – Εξυγίανση


 

Η ρύθμιση χρεών φυσικών προσώπων που έχουν εμπορική ιδιότητα ή νομικών προσώπων, γίνεται υπό καθεστώς ειδικών διαδικασιών, που αναλύονται από τις διατάξεις του άρθρου 99 του Πτωχευτικού Κώδικα, το οποίο έχει τροποποιηθεί δυναμικά από τον 8/2011.

Η διαδικασία εξυγίανσης αφορά επιχειρηματίες ή εμπόρους, οι οποίοι αδυνατούν να εκπληρώσουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, χωρίς να έχουν περιέλθει σε μόνιμη ή γενική παύση πληρωμών ή σε εκείνους που πιστεύουν οτι θα αντιμετωπίσουν στο άμεσο μέλλον έντονα προβλήματα ρευστότητας.

Μέσω της διαδικασίας εξυγίανσης επιδιώκεται η διατήρηση και η αναδιοργάνωση της επιχείρησης, ώστε να αποφευχθεί η πτώχευση.

Από τον Αύγουστο του 2011 η διαδικασία συνδιαλλαγής έχει αντικατασταθεί από τη διαδικασία εξυγίανσης με εξαίρεση τις εκκρεμείς υποθέσεις και όσες συμφωνίες έχουν ήδη επικυρωθεί. Η διαδικασία εξυγίανσης είναι πιο σύντομη και σύνθετη , καθώς και σημαντικά βελτιωμένη σε ορισμένα σημεία, όπως η προστασία της οποίας μπορούν μέχρι σήμερα να τύχουν και οι ομόρρυθμοι έταιροι και οι εγγυητές οι οποίοι παρέμειναν απροστάτευτοι με το προηγούμενο καθεστώς.

Η πλέον σημαντική διαφορά έγκειται στο γεγονός οτι όλοι οι πιστωτές, πλην των υπαλλήλων που θα μπορούν να τύχουν ευνοοϊκότερης μεταχείρισης, θα αντιμετωπίζονται ισότιμα και από τη συμφωνία εξυγίανσης που θα συνάπτεται με το 60% των πιστωτών θα δεσμεύονται υποχρεωτικά και όσοι δεν συμφωνούν.
Η συμφωνία κατά βάση θα καλύπτει μόνο τα χρέη έως το άνοιγμα της διαδικασίας. Η τετραετής περίοδος προστασίας από πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης ωστόσο περιορίζεται στους 6 μήνες έναντι όσων δεν συμφωνούν. Πολύ σημαντική εξέλιξη αποτελεί η εξάλειψη του αξιοποίνου για ποινικές υποθέσεις ακάλυπτων επιταγών και χρεών προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς. Επίσης, έχει αναβαθμιστεί ο ρόλος του εμπειρογνώμονα και έχει γίνει απαραίτητη η ύπαρξη εκθέσεων βιωσιμότητας και επιχειρησιακών σχεδίων.

Τί επιτυγχάνεται με τη συμφωνία εξυγίανσης; Εάν το 60% των πιστωτών συναινεί τότε είναι δυνατή οποιαδήποτε ρύθμιση του ενεργητικού και του παθητικού που αποσκοπεί στο να καταστεί η επιχείρηση βιώσιμη. Ακόμη και όσοι δεν συμφωνούν πρέπει να αποδεχθούν το καινούριο status quo όπως θα έχει διαμορφωθεί. Τα μέτρα περιλαμβάνουν μείωση του ήδη υφιστάμενου χρέους, επιμήκυνση του χρόνου εκπλήρωσης, μείωση επιτοκίων, ενδεχόμενη εκποίηση ακινήτων κτλ. Με την επικύρωση θεωρείται πως απορρίπτεται και οποιαδήποτε αίτηση πτώχευσης που τυχόν έχει κατατεθεί και βεβαίως καταργείται το αξιόποινο.

Μπορείτε να διαβάσετε τον Νόμο 3588/2007 γνωστός και ως Πτωχευτικός Κώδικας εδώ.

Άρθρο11: Τροποποίηση Διατάξεων του Πτωχευτικού Κώδικα (υπό διαβούλευση μέχρι 26/12/2011)