Διαχείριση Εξυγίανσης Επιχειρήσεων

8bfb01073d000ba27b8cae2828647535_xl


Ανάπτυξη και Ανάκαμψη Επιχειρήσεων

Οι εξειδικευμένοι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι του γραφείου μας, με τις γνώσεις και την εμπειρία τους, εγγυώνται την επίλυση χρηματοοικονομικών και λειτουργικών προβλημάτων  της επιχείρησης σας.  Σχεδιάζουν και υποστηρίζουν, στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε περίπτωσης,   μια στρατηγική και έναν μηχανισμό  εξόδου  από την  κρίση.

Το αποτέλεσμα θα επιτρέψει στην επιχείρηση να επιτύχει αύξηση παραγωγικότητας, ορθή διαχείριση του κόστους και των διαθέσιμων πόρων, χρηματοοικονομκή απόδοση και βελτίωση των ταμειακών ροών .

Χρηματοδοτικές Λύσεις Επιχειρήσεων
Παρέχουμε  ολοκληρωμένες λύσεις, μέσω  συνεργασιών με εγχώρια  χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και hedge funds  του εξωτερικού , για  την χρηματοδότηση επιχειρηματικών δράσεων και την υλοποίηση επενδύσεων.

Στην διαμεσολάβηση , διερεύνηση  και εξεύρεση  πηγών χρηματοδότησης , παρέχουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες, έχοντας   υλοποιήσει projects επιχειρήσεων για εξασφάλιση πηγών χρηματοδότησης , στον Τουριστικό τομέα, στην Ναυτιλία,  στον Αγροτοκτηνοτροφικό τομέα  κ.α

Διαγνωστικοί   Έλεγχοι  Επιχειρήσεων
Αναλαμβάνουμε με επιτυχία την εξέταση , με την εκπόνηση μελέτης,  των βασικών λειτουργιών της επιχείρησης και αναδεικνύουμε τα αρνητικά σημεία στα οποία απαιτείται οργανωτική παρέμβαση και αναπροσαρμογή των οικονομικών δεδομένων και  δομής. Επισημαίνουμε τις απαιτούμενες ενέργειες για την ενίσχυση της κερδοφορίας και της εν γένει οργάνωσης  της επιχείρησης.

Επιχειρηματικά Σχέδια / Μελέτες Βιωσιμότητας
Αναλαμβάνουμε την σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων (business plans) τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν  για  την επέκταση ή συρρίκνωση υπάρχουσας επιχείρησης,  για την αναδιάρθρωση δομών και υπηρεσιών  καθώς και για την σύσταση νέων επιχειρήσεων.  Αναλαμβάνουμε την σύνταξη μελετών βιωσιμότητας, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο για αναδιάρθρωση ή αναχρηματοδότηση τραπεζικών χρηματοδοτήσεων καθώς και  ως μέρος μιας συνολικήςς παρουσίασης  σε επενδυτές .

Επιχειρηματικό Coaching
Αναλαμβάνουμε και συμμετέχουμε συμβουλευτικά, στην λήψη  οικονομικών και διαχειριστικών αποφάσεων από τον επιχειρηματία ή αναλαμβάνουμε υπηρεσίες εξωτερικού Οικονομικού Διευθυντή, για συγκεκριμένο και  προσυμφωνημένο χρονικό διάστημα.