Εξωστρέφεια

c3df471163fee84ad489c42a28337525_xl


 

Η BUSINESS UP SOLUTIONS – διαθέτοντας εξειδικευμένα στελέχη με εμπειρία, τεχνογνωσία και επιτυχημένη πορεία στις εξαγωγές και στο διεθνές εμπόριο σας παρέχει υποστήριξη και αναλαμβάνει την αποτελεσματική προώθηση προϊόντων της επιχείρησής σας σε αγορές του εξωτερικού.

Ενδεικτικές δράσεις:

Α. Μελέτη Επιχειρηματικού Πλάνου Εξωστρέφειας το οποίο θα εστιάσει και θα αναπτύξει τους παρακάτω τομείς:

1. Έρενα αγορών και έρευνα ανταγωνισμού για τα προϊόντα της επιχείρησής σας.
2. Έρευνα και καθορισμός προδιαγραφών που πρέπει να πληρούν τα προϊόντα.
3. Επιλογή των αγορών στόχων.
4. Σχεδιασμός του πλάνου ανάπτυξης των εξαγωγών.
5. Τιμολογιακή πολιτική.

Β. Πλάνο Διαφήμισης – Προωθητικού Υλικού

1. Στρατηγική προωθητικών ενεργειών.
2. Διασύνδεση με δίκτυα Εξαγωγών.
3. Δημιουργία ή και αναβάθμιση του υπάρχοντος, έντυπου και ηλεκτρονικού, προωθητικού υλικού και ηλεκτρονικών μέσων.
4. Σχεδιασμός και υλοποίηση προωθητικών ενεργειών στο εξωτερικό, συμμετοχή σε Εκθέσεις.

Γ. Διαχείριση Πωλήσεων σε Νέες Αγορές

1. Υποστήριξη πωλήσεων στο εξωτερικό.
2. Νομική και φοροτεχνική υποστήριξη καθώς και επιλογή των κατάλληλων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για τον έλεγχο της φερεγγυότητας των υποψήφιων και υπαρχόντων πελατών για την διασφάλιση της είσπραξης της αξίας των εξαγωγών.
3. Συντονισμός και επικοινωνία με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη: μεταφορικές εταιρείες, ασφαλιστικές εταιρείες, εκτελωνιστικά γραφεία, τελωνεία, τράπεζες.

Μεθοδολογία

Για κάθε προϊόν διερευνάται και αξιολογείται η βιωσιμότητα και η πιθανή πορεία ανάπτυξής του. Αξιοποιούνται στοιχεία του κλάδου και διεξάγονται έρευνες αγοράς, ανταγωνισμού. Οι πληροφορίες και τα συμπεράσματα που προκύπτουν οδηγούν στη θέσπιση προδιαγραφών και χαρακτηριστικών, καθώς και στον καθορισμό συνθηκών εξαγωγής και τοποθέτησης στην αγορά. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με αποτελεσματική προβολή και επικοινωνία προς κάθε κατεύθυνση.

Τα κύρια οφέλη συνοψίζονται σε:
1. Ανάπτυξη πωλήσεων
2. Μείωση κόστους διαδικασιών και λειτουργίας
3. Ενίσχυση φήμης