Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων

4bc4cb9a439bd4604ede5ed3e340d5ae_xl


ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

(χρεη προς τραπεζεσ / δημοσιο / προμηθευτεσ)

(από 20.000 εως 3.000.000)

Το γραφείο μας, με τους εξειδικευμένους χρηματοοικονομικούς συμβούλους του, αναλαμβάνει την πλήρη υποστήριξη για την ένταξη, ρύθμιση και διαγραφή των χρεών της επιχείρησης σας, μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών  (Ν.4469/17).              

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΑΜΕΣΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Η επιχείρηση/οφειλέτης, μέσω του γραφείου μας, καταθέτει αίτηση με όλα τα στοιχεία της εταιρείας, μία πρόταση αποπληρωμής και ένα πλάνο βιωσιμότητας και μετά από μια διαδικασία διαπραγμάτευσης με τους δανειστές , καθορίζεται μια συνολική ρύθμιση για όλες τις υποχρεώσεις , 

Με την ένταξη στο νόμο ο οφειλέτης πετυχαίνει διαγραφή όλων των τόκων υπερημερίας στις τράπεζες, διαγραφή των προστίμων & προσαυξήσεων στο Δημόσιο, πάγωμα των τόκων στο Δημόσιο και ρύθμιση σε 120 δόσεις, δυνατότητα επιπλέον διαγραφής και ευνοϊκής ρύθμισης με τις τράπεζες, και λοιπών ιδιωτών πιστωτών – προμηθευτών (περιλαμβάνονται οφειλές σε εταιρείες κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, κλπ.)

 Εφόσον ένας οφειλέτης κριθεί επιλέξιμος για ένταξη στον εξωδικαστικό το όφελος που μπορεί να αποκομίσει είναι η διαγραφή όλων των τόκων υπερημερίας των ιδιωτών πιστωτών (τράπεζες), του 95% των προστίμων της εφορίας και του 85% των προσαυξήσεων του Δημοσίου (εφορία, ασφαλιστικά ταμεία, Δήμοι κ.λ.π.).

 

Οι βασικοί κανόνες της ρύθμισης είναι:

Δημόσιο: Ρυθμίζονται έως 120 δόσεις (έως 36 για οφειλές κάτω από 3.000), διαγράφονται ποινές, προσαυξήσεις και βασική οφειλή αν αυτό κριθεί απαραίτητο, δίνεται ενημερότητα εφόσον τηρείται η ρύθμιση.

Τράπεζες: Το περιεχόμενο της ρύθμισης είναι ελεύθερο ως προς το ύψος της διαγραφής (ενδεχομένως και διαγραφής κεφαλαίου), το ύψος των επιτοκίων και το πλήθος των δόσεων. Οι τράπεζες έχουν πλήθος διαθέσιμων ρυθμίσεων ανάλογα με τη περίπτωση. Ένας συνδυασμός μείωσης επιτοκίου και αύξησης διάρκειας, μπορεί να δώσει τελείως διαφορετική προοπτική στην δυνατότητα αποπληρωμής του δανείου.

Διαγραφές: Ο βασικός κανόνας είναι ότι κανένας πιστωτής δεν θα πάρει λιγότερα από όσα θα έπαιρνε αν ρευστοποιείτο η περιουσία του οφειλέτη.

Αίρεση τήρησης: Κάθε διαγραφή που συμφωνείται στην ρύθμιση τελεί υπό την αίρεση της τήρησης της ρύθμισης (δηλ. αν δεν τηρηθεί επανέρχεται και το χρέος που έχει διαγραφεί).

 Ποιοι  Εντάσσονται

 Όλα τα νομικά πρόσωπα (Α.Ε., Ε.Π.Ε, Ι.Κ.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε.) και όσα φυσικά πρόσωπα έχουν πτωχευτική ικανότητα (έμποροι). Δεν εντάσσονται οι ελεύθεροι επαγγελματίες (πλην όμως, οι ελεύθεροι επαγγελματίες μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σε Δημόσιο (εφορία και ασφαλιστικά ταμεία) στα πλαίσια του εξωδικαστικού, δηλαδή σε ως 120 δόσεις με διαγραφή των ποινών και των προσαυξήσεων).

 

 Προυποθέσεις  

 Για τις εταιρείες με απλογραφικά βιβλία να υπάρχει τουλάχιστον μία κερδοφόρα χρήση τα τελευταία τρία έτη (κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων).

Για τις εταιρίες με διπλογραφικά βιβλία να υπάρχει τουλάχιστον μία κερδοφόρα χρήση, προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων,  τα τελευταία τρία έτη ή να έχει καθαρή θέση (δηλ. Ενεργητικό  μείον υποχρεώσεις) μια φορά τουλάχιστον τα τελευταία 3 έτη.

Να είχαν στις 31/12/2017 ένα δάνειο σε υπερημερία άνω των 90 ημερών, ή να έχουν ένα δάνειο που να έχει ρυθμιστεί μετά τις 31/7/2017, ή να έχουν κάποια ληξιπρόθεσμη οφειλή στο Δημόσιο (εφορία, ασφαλιστικά ταμεία).

 

 Ποια χρέη ρυθμίζονται;

 Οι απαιτήσεις του δημοσίου που είναι ήδη βεβαιωμένες, κατά την 31/12/17, με προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης του αρθ.4

Οι βεβαιωμένες οφειλές υπέρ τρίτων πιστωτών, κατά την 31/12/17,οι οποίες βεβαιώνονται και εισπράττονται από τη Φορολογική διοίκηση με τις προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης του αρθ.4

Οφειλές προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης ,που είναι ήδη βεβαιωμένες κατά την 31/12/17 με τις προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης του αρθ.4

Οφειλές προς προμηθευτές κατά την 31/12/17