Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων

4bc4cb9a439bd4604ede5ed3e340d5ae_xl


 

Προϋποθέσεις ένταξης επιχειρήσεων στον εξωδικαστικό μηχανισμό

 

Από τις 3 Αυγούστου 2017 ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για ένταξη στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων (Νόμος 4469/17). Ο Νόμος θα ισχύει ως το τέλος του 2018 και αποτελεί ένα πολύ ευνοϊκό πλαίσιο για επιχειρήσεις που θέλουν να συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται σε ένα πλαίσιο ρυθμίσεων που γίνεται ολοένα και αυστηρότερο. 

Συνοπτικά, ο οφειλέτης καταθέτει αίτηση με όλα τα στοιχεία της εταιρείας, μία πρόταση αποπληρωμής και ένα πλάνο βιωσιμότητας και μετά από μια διαδικασία διαπραγμάτευσης με τους δανειστές του καθορίζεται μια συνολική ρύθμιση για όλες τις υποχρεώσεις του. 

Με την ένταξη του στο νόμο ο οφειλέτης πετυχαίνει διαγραφή όλων των τόκων υπερημερίας στις τράπεζες, διαγραφή των προστίμων & προσαυξήσεων στο Δημόσιο, πάγωμα των τόκων στο Δημόσιο και ρύθμιση σε 120 δόσεις, δυνατότητα επιπλέον διαγραφής και ευνοϊκής ρύθμισης με τις τράπεζες, και λοιπών ιδιωτών πιστωτών – προμηθευτών (περιλαμβάνονται οφειλές σε εταιρείες κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, κλπ.)

 

Η Ρύθμιση

 

Εφόσον ένας οφειλέτης κριθεί επιλέξιμος για ένταξη στον εξωδικαστικό το όφελος που μπορεί να αποκομίσει είναι η διαγραφή όλων των τόκων υπερημερίας των ιδιωτών πιστωτών (τράπεζες), του 95% των προστίμων της εφορίας και του 85% των προσαυξήσεων του Δημοσίου (εφορία, ασφαλιστικά ταμεία, Δήμοι κ.λ.π.). Σημαντικό σημείο που διερευνάται για να επιτύχει αυτή τη διαγραφή είναι η ύπαρξη μεγάλης ακίνητης περιουσίας ή οικονομικών στοιχείων με μεγάλη ρευστοποιήσιμη αξία του οφειλέτη και συνοφειλετών - εγγυητών

Οι βασικοί κανόνες της ρύθμισης είναι:

Δημόσιο: Ρυθμίζονται έως 120 δόσεις (έως 36 για οφειλές κάτω από 3.000), διαγράφονται ποινές, προσαυξήσεις και βασική οφειλή αν αυτό κριθεί απαραίτητο, δίνεται ενημερότητα εφόσον τηρείται η ρύθμιση, παγώνουν οι τόκους.

Τράπεζες: Το περιεχόμενο της ρύθμισης είναι ελεύθερο ως προς το ύψος της διαγραφής (ενδεχομένως και διαγραφής κεφαλαίου), το ύψος των επιτοκίων και το πλήθος των δόσεων. Οι τράπεζες έχουν πλήθος διαθέσιμων ρυθμίσεων ανάλογα με τη περίπτωση. Ένας συνδυασμός μείωσης επιτοκίου και αύξησης διάρκειας, μπορεί να δώσει τελείως διαφορετική προοπτική στην δυνατότητα αποπληρωμής του δανείου.

Διαγραφές: Ο βασικός κανόνας είναι ότι κανένας πιστωτής δεν θα πάρει λιγότερα από όσα θα έπαιρνε αν ρευστοποιούταν η περιουσία του οφειλέτη.

Αίρεση τήρησης: Κάθε διαγραφή που συμφωνείται στην ρύθμιση τελεί υπό την αίρεση της τήρησης της ρύθμισης (δηλ. αν δεν τηρηθεί επανέρχεται και το χρέος που έχει διαγραφεί).

 

Ποιοι  Εντάσσονται

 

- Όλα τα νομικά πρόσωπα (Α.Ε., Ε.Π.Ε, Ι.Κ.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε.) και όσα φυσικά πρόσωπα έχουν πτωχευτική ικανότητα (έμποροι). Δεν εντάσσονται οι ελεύθεροι επαγγελματίες (πλην όμως, οι ελεύθεροι επαγγελματίες μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σε Δημόσιο (εφορία και ασφαλιστικά ταμεία) στα πλαίσια του εξωδικαστικού, δηλαδή σε ως 120 δόσεις με διαγραφή των ποινών και των προσαυξήσεων).

 

 Προυποθέσεις  Ενταξης

 

- Για τις εταιρείες με απλογραφικά βιβλία να υπάρχει τουλάχιστον μία κερδοφόρα χρήση τα τελευταία τρία έτη (κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων).

- Για τις εταιρίες με διπλογραφικά βιβλία να υπάρχει τουλάχιστον μία κερδοφόρα χρήση τα τελευταία τρία έτη ή να έχει καθαρή θέση (δηλ. Ενεργητικό  μείον υποχρεώσεις) μια φορά τουλάχιστον τα τελευταία 3 έτη.

- Να είχαν στις 31/12/2016 ένα δάνειο σε υπερημερία άνω των 90 ημερών, ή να έχουν ένα δάνειο που να έχει ρυθμιστεί μετά τις 31/7/2016, ή να έχουν κάποια ληξιπρόθεσμη οφειλή στο Δημόσιο (εφορία, ασφαλιστικά ταμεία).

 

Ποια χρέη ρυθμίζονται;

 

  • Οφειλές προς το δημόσιο:

Οι απαιτήσεις του δημοσίου που είναι ήδη βεβαιωμένες, κατά την 31/12/16, με προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης του αρθ.4

  • Οφειλές υπέρ τρίτων:

Οι βεβαιωμένες οφειλές υπέρ τρίτων πιστωτών, κατά την 31/12/16,οι οποίες βεβαιώνονται και εισπράττονται από τη Φορολογική διοίκηση με τις προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης του αρθ.4

  • Οφειλές προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης:

Οι απαιτήσεις που είναι ήδη βεβαιωμένες κατά την 31/12/16 με τις προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης του αρθ.4

  • Ειδικότερες Οφειλές:

Οφειλές νομικών ή φυσικών προσώπων που προήλθαν από διαδοχή επιχειρήσεων, σύμφωνα με το αρθ.479 του Αστικού Κώδικα

Οφειλές προς Χρηματοδοτικούς Φορείς:

Οφειλές νομικών ή φυσικών προσώπων με πτωχευτική ικανότητα από δάνεια ή πιστώσεις

 

Εξαιρούνται:

Εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του Νόμου οι οφειλές από ανακτήσεις κρατικών ενισχύσεων (άρθρο 2 παρ. 7)

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1. Υποβολή Αίτησης από τον Οφειλέτη 

2. Ορισμός Συντονιστή από Υπουργείο 

3. Έλεγχος φακέλου από Συντονιστή 

4. Ενημέρωση Πιστωτών από Συντονιστή 

5. Απάντηση Πιστωτών για το αν συμμετέχουν στη διαδικασία 

6. Εφόσον συμμετέχουν έχουν διορία 1 μήνα για να αποδεχτούν την πρόταση του οφειλέτη ή να καταθέσουν πρόταση δική τους 

7. Μετά υπάρχει διορία 15 ημερών για παρατηρήσεις και διορθώσεις πάνω στις αντιπροτάσεις των πιστωτών 

8. Όποια πρόταση εγκρίνει ο οφειλέτης τίθεται σε ψηφοφορία μεταξύ των πιστωτών 

9. Αν μια πρόταση συγκεντρώσει τις ψήφους των 3/5 των πιστωτών (βάση ύψους οφειλής) εγκρίνεται και υλοποιείται. Αν καμία πρόταση δεν εγκριθεί τότε η διαδικασία θεωρείται άκαρπη. 

Σημείωση: Για όλο το διάστημα που βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ένταξης στον μηχανισμό, αναστέλλονται τυχόν αποφάσεις ή ένδικα μέσα των πιστωτών εναντίον του οφειλέτη. (Διαταγές πληρωμής,  εγγραφές προσημείωσης υποθήκης, πλειστηριασμοί, κατασχέσεις, κλπ)

 

Διαδικασία υποβολής αίτησης:

 

Βήμα 1ο: 

Ο οφειλέτης εισέρχεται στην ιστοσελίδα της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ., επιλέγει την πλατφόρμα OCW, εισάγει τους προσωπικούς κωδικούς του Taxisnet και κάνει αίτηση (δείτε δίπλα) δηλώνοντας την συγκατάθεσή του για: - Άρση τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου 

- Κοινοποίηση των δεδομένων του στο συντονιστή, τον εμπειρογνώμονα και στους συμμετέχοντες πιστωτές 

- Διασταύρωση των στοιχείων από τους προαναφερθέντες 

Βήμα 2ο:

Η πλατφόρμα OCW ελέγχει αν ο οφειλέτης έχει υποβάλλει πάλι αίτηση ή υπάρχει άλλη αίτησή του σε εκκρεμότητα, οπότε δεν δικαιούται να προβεί σε υποβολή νέας.

Επιπλέον ελέγχει αν δικαιούται να εκκινήσει τη διαδικασία ο ίδιος οφειλέτης εφόσον έχει ανταποκριθεί εντός 2 μηνών σε σχετική πρόσκληση πιστωτή.

Βήμα 3ο: 

Διενεργείται έλεγχος πλήρωσης κριτηρίων υπαγωγής στο νόμο, εφόσον πληρούνται η διαδικασία συνεχίζεται με την υποβολή της αίτησης.

Σε περίπτωση που δεν πληρούνται η διαδικασία διακόπτεται.

Βήμα 4ο: 

Γίνεται εισαγωγή δεδομένων:

- Περιουσιακών στοιχείων

- Συναλλαγών

- Εργαζομένων

- Συνδεδεμένων προσώπων

- Συνοφειλετών

Βήμα 5ο: 

Υπεύθυνη Δήλωση για την ακρίβεια και πληρότητα του περιεχομένου της αίτησης.

Επισύναψη δικαιολογητικών που δεν μπορούν να ανακτηθούν αυτόματα 

 

Τι συμπεριλαμβάνει η αίτηση:

 

Βήμα 1ο: 

Εισαγωγή των στοιχείων της επιχείρησης 

Βήμα 2ο: 

Εισαγωγή του καταλόγου όλων των πιστωτών της επιχείρησης με πλήρη στοιχεία 

Βήμα 3ο: 

Εισαγωγή της πρότασης της επιχείρησης για τον τρόπο ρύθμισης των οφειλών της βάσει προβλεπόμενων οικονομικών στοιχείων

Βήμα 4ο: 

Εισαγωγή στοιχείων που απαιτούνται για την αξιολόγηση της επιλεξιμότητας της επιχείρησης 

Βήμα 5ο: 

Εισαγωγή του καταλόγου των περιουσιακών στοιχείων

Βήμα 6ο: 

Εισαγωγή της πλήρους περιγραφής των βαρών και λοιπών εξασφαλίσεων 

Βήμα 7ο: 

Εισαγωγή της πλήρους περιγραφής των στοιχείων κάθε συνοφειλέτη 

Βήμα 8ο: 

Εισαγωγή δήλωσης για κάθε μεταβίβαση ή επιβάρυνση περιουσιακού στοιχείου κατά τα τελευταία 5 έτη 

Βήμα 9ο: 

Εισαγωγή των στοιχείων κάθε συνδεδεμένου νομικού προσώπου 

Βήμα 10ο: 

Εισαγωγή καταλόγου αμειβόμενων προσώπων 

Βήμα 11ο: 

Εισαγωγή της αξίας των ακινήτων 

Βήμα 12ο: 

Εισαγωγή λοιπών απαραίτητων δικαιολογητικών και πιστοποιητικών

 

Συντονιστής

 

Βασικές αρμοδιότητες

 Εποπτεία και συντονισμός των εμπλεκόμενων μερών σε όλα τα στάδια της διαδικασίας.

 Έλεγχος πληρότητας της αίτησης.

 Αποστολή προσκλήσεων σε πιστωτές και συνοφειλέτες για να συμμετάσχουν στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης.

 Έλεγχος απαρτίας και των ποσοστών πλειοψηφίας.

 Σύνταξη του πρακτικού περαίωσης της διαδικασίας 

Ο συντονιστής βγαίνει μέσα από κλήρωση που κάνει η Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.

Οι κληρώσεις είναι δημόσιες και διεξάγονται από υπάλληλο της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ., που κατέχει θέση ευθύνης, παρουσία δύο ακόμη υπαλλήλων. Ο χρόνος και ο τόπος διεξαγωγής της κλήρωσης γνωστοποιείται τουλάχιστον δύο (2) ημέρες νωρίτερα, με τοιχοκόλληση της σχετικής ανακοίνωσης στα γραφεία της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. ή με ανάρτηση της ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα της. 

• Η Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. επιβλέπει το έργο των συντονιστών, μεριμνά για την κατάρτισή τους και την περιοδική πιστοποίηση της απόδοσής τους.

• Με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους διαγράφονται από το Μητρώο οι συντονιστές που δεν φέρουν σε πέρας το έργο τους εμπροθέσμως ή εκπληρώνουν πλημμελώς τα καθήκοντα τους.

• Ο Οδηγός Δεοντολογίας Συντονιστών, που εκδίδεται από τον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, εξειδικεύει τις υποχρεώσεις των συντονιστών κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και των συνεπειών που επιφέρει η συμμόρφωσή τους σ’ αυτές 

• Ο συντονιστής της διαδικασίας διορίζεται από την Ε.Γ.Δ.Ι.Χ., εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την κατάθεση της αίτησης, από το μητρώο συντονιστών που υπάρχει στην Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.Ο συντονιστής έχει το δικαίωμα εντός τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών από την ειδοποίηση από την Ε.Γ.Δ.Ι.Χ., να αποποιηθεί τον διορισμό του, σε περιπτώσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ανεξαρτησία του.

Τέτοιες περιστάσεις είναι: 

α) κάθε προσωπική ή επαγγελματική σχέση με τον οφειλέτη ή συμμετέχοντα πιστωτή,

β) οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο συμφέρον, άμεσο ή έμμεσο, από την έκβαση της διαδικασίας

Μετά την αποποίηση διορισμού συντονιστή για τους προαναφερθέντες λόγους στο Βήμα 11 η Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. διορίζει αμέσως νέο συντονιστή.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ & ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ

 

Μετά την δήλωση πρόθεσης συμμετοχής στη διαδικασία από τον πιστωτή, ο συντονιστής κάνει έλεγχο απαρτίας συμμετεχόντων πιστωτών και γίνεται διορισμός Εμπειρογνώμονα (υποχρεωτικός μόνο για τις μεγάλες επιχειρήσεις, αν και η συμμετοχή εμπειρογνώμονα είναι καθοριστική για την επιτυχή έκβαση των αιτήσεων και για τις μικρότερες επιχειρήσεις). 

Στη συνέχεια γίνεται η υποβολή της έκθεσης βιωσιμότητας & σχεδίου αναδιάρθρωσης οφειλών από τον εμπειρογνώμονα στον συντονιστή, η υποβολή τυχών αντιπροτάσεων από τους πιστωτές και η κοινοποίηση του σχεδίου (ή των σχεδίων) στον οφειλέτη και τους συμμετέχοντες πιστωτές.

Τέλος, ο οφειλέτης εγκρίνει ένα ή περισσότερα από τα σχέδια και οι πιστωτές ψηφίζουν υπέρ τού ή των σχεδίων με απαιτούμενη πλειοψηφία  τουλάχιστον  60% των πιστωτών.

Μετά την τελική έγκριση της πρότασης υπογράφεται σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών μεταξύ οφειλέτη & συναινούντων πιστωτών και συντάσσεται και κοινοποιείται πρακτικό περαίωσης από τον συντονιστή.

Η διαδικασία διαπραγμάτευσης έχει ως εξής:

Εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης οι πιστωτές αποστέλλουν ηλεκτρονικά: · Δήλωση συμμετοχής · Δήλωση εμπιστευτικότητας 

· Βεβαίωση συνολικής απαίτησης  · Δήλωση εκπροσώπου

 

Με την λήξη της προθεσμίας γίνεται έλεγχος απαρτίας και διαφοράς απαίτησης από τον συντονιστή, και γίνεται ο (προαιρετικός για τις μικρές επιχειρήσεις) διορισμός εμπειρογνώμονα από τους συμμετέχοντες πιστωτές με ελάχιστο ποσό απαιτήσεων ≥ 1/3 των συνολικών απαιτήσεων. Η αμοιβή του εμπειρογνώμονα συμφωνείται ελεύθερα και βαρύνει τους συμμετέχοντες πιστωτές. Σε περίπτωση μη απαρτίας η διαδικασία κυρίσεται άκαρπη.

Έκθεση αξιολόγησης βιωσιμότητας και σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών

Ο εμπειρογνώμονας υποβάλλει στον συντονιστή, εντός (30) εργασίμων ημερών Έκθεση αξιολόγησης βιωσιμότητας και (ανάλογα το μέγεθος της εταιρίας) σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών. Σε περίπτωση αμφισβήτισης απαιτήσεων, υποβάλεται και επαλήθευση οφειλών.

Σε περίπτωση που δεν έχει διορισθεί εμπειρογνώμονας (μικρές επιχειρήσεις),

μπορεί να χρησιμοποιηθεί αξιολόγηση βιωσιμότητας του οφειλέτη που έχει εκπονηθεί από οποιονδήποτε πιστωτή εντός των τελευταίων 12 μηνών πρίν την υποβολή της αίτησης.

Για ενημέρωση, δικαιολογητικά και διαδικασία υποβολών επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας. Αναλαμβάνουμε την πλήρη υποστήριξη μέχρι την ολοκλήρωση της.