Διαχείριση Κοινοτικών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ

espa_14_20_F30176
  • Αναμενομενα Προγράμματα ΕΣΠΑ


 

Η Business Up Solutions, με εξειδικευμένη ομάδα στελεχών που διαθέτουν πολυετή εμπειρία, μπορεί να καθοδηγήσει έγκυρα και αξιόπιστα και να υποστηρίξει τους πελάτες – επενδυτές σε όλα τα στάδια υλοποίησης του Επενδυτικού τους Σχεδίου.

Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις οι οποίες περιλαμβάνουν:

Υποβολή επενδυτικού φακέλου

  • Συλλογή απαραίτητων στοιχείων για τη συγκρότηση του επενδυτικού φακέλου.
  • Επεξεργασία των στοιχείων και προετοιμασία του επενδυτικού σχεδίου.
  • Οικονομική ανάλυση και βιωσιμότητα της επένδυσης.
  • Ηλεκτρονική υποβολή του πλήρους φακέλου αίτησης υπαγωγής.

Διαχείριση και παρακολούθηση επενδυτικού φακέλου

  • Παροχή στοιχείων και πληροφοριών  κατά την αξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου.
  • Συλλογή και κατάθεση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών εγγράφων για την ολοκλήρωση του επενδυτικού φακέλου.

Διαχείριση και παρακολούθηση επενδυτικού έργου

  • Διοικητική, οικονομική και τεχνική παρακολούθηση της υλοποίησης της επένδυσης.
  • Υποβολή εκθέσεων και αιτημάτων, σύμφωνα με τους όρους της εγκριτικής  απόφασης.
  • Υλοποίηση  όλων των αναγκαίων ενεργειών που απαιτούνται προς τις αρχές ή και άλλες πηγές χρηματοδότησης.