ΔΑΝΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 80%ΔΑΝΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 80%

Η σύσταση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων CoViD-19 θα συμβάλει στην στήριξη της οικονομίας κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19, στο πλαίσιο της κατεύθυνσης για τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των χρηματοδοτικών μέσων προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες ρευστότητας των επιχειρήσεων που προκύπτουν λόγω του κλυδωνισμού από την αναστολή για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα της δραστηριότητάς τους, την πτώση εσόδων τους, την διαταραχή των αλυσίδων εφοδιασμού και την μείωση της καταναλωτικής ζήτησης συνεπεία της επιδημικής έκρηξης του COVID-19.
 
Σε αυτό το πλαίσιο, το ΕΠΑνΕΚ καλείται να συνδράμει με τους διαθέσιμους πόρους του τις εθνικές πολιτικές για την αντιμετώπιση της πανδημίας.
 
Ειδικότερα, μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων CoViD-19 χορηγείταιχρηματοδοτική συνδρομή για την υλοποίηση χρηματοδοτικών μέσων εγγυοδοσίας χαρτοφυλακίου νέων δανείων Κεφαλαίου Κίνησης με ανώτατο όριο, σε συνεργασία με επιλεγμένους Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά. Η εγγύηση αφορά νέα δάνεια που θα χορηγηθούν έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020 τακτής λήξης και διάρκειας έως έτη και καλύπτει το κάθε δάνειο καθ’ όλη τη διάρκειά του, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση κάθε οφειλής.
 
Για τη σύσταση του Ταμείου προβλέπεται χρηματοδοτική συνεισφορά από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων προς την ΕΑΤ, πόρων ύψους 1 δισ. ευρώ. Επιπλέον της Εγγύησης, παρέχεται επιχορήγηση προμήθειας εγγύησης των δανειοληπτών, προϋπολογισμού έως 250 εκατ. ευρώ.
 
Το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο, και συνεισφέρονται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).
 
 
Ποσοστό Εγγύησης (Guarantee Rate)   Το ποσοστό εγγύησης ανά Δάνειο ορίζεται σε 80%.
Δικαιούχοι  

Όλες οι επιχειρήσεις(1) που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, εκτός των εξωχώριων, των εταιριών συμμετοχών σε άλλες εταιρίες, των επιχειρήσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα, των δημοσίων φορέων και των θυγατρικών τους, των ΟΤΑ και των θυγατρικών τους, οι οποίες:
 •  κατά την 31.12.2019
  • δεν θεωρούνται ως προβληματικές (όπως
   αναφέρεται στο σημείο 18 του άρθρου 2 του
   Κανονισμού 651/2014),
  • κρίνονται πιστοληπτικά αποδεκτές σύμφωνα με
   την ισχύουσα πιστωτική πολιτική και τις
   εσωτερικές διαδικασίες των πιστωτικών
   ιδρυμάτων,
  • είναι τραπεζικά ενήμερες (έχουν οφειλή < 90
   ημερών ) κατά την ημερομηνία της αίτησης ή την
   31.12.2019,
  • επιχειρήσεις για τις οποίες δεν συντρέχουν λόγοι
   αποκλεισμού του άρθρου 40 του νόμου 4488/17
   (Α 137/139/17), όπως ισχύει,
  • επιχειρήσεις για τις οποίες δεν εκκρεμεί εντολή
   ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και
   ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης
   ΕΕ ή ΔΕΕ και
  • άν έχουν ενταχθεί σε προγράμματα της ΕΑΤ
   (πρώην ΕΤΕΑΝ) που έληξαν ή βρίσκονται σε ισχύ
   δεν έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική
   συμπεριφορά στην αποπληρωμή των οφειλών
   τους (καταγγελία δανείου ή ληξιπρόθεσμες οφειλές για
   διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών)
Επιλέξιμα Δάνεια  

Δάνεια που θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις κατωτέρω προϋποθέσεις:
I. Δάνεια σε επιχειρήσεις που θα συναφθούν μετά την σύναψη Επιχειρησιακής Συμφωνία με τον ΧΟ και με ημερομηνία χορήγησης έως και την 31 Δεκεμβρίου 2020.
II. Σκοπός χορήγησης των Δανείων είναι το Κεφάλαιο Κίνησης.
III. Δάνεια (περιλαμβανομένων των μη μετατρέψιμων Ο/Δ) με διάρκεια έως πέντε (5) έτη συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος.
IV. Τα Δάνεια θα αφορούν νέες χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων.
V. Απαγορεύεται η αναχρηματοδότηση/αποπληρωμή υφιστάμενων δανείων και πιστωτικών γραμμών, η χρηματοδότηση προγράμματος καταβολής μερισμάτων ή αγοράς μετοχών και η χρηματοδότηση Εξαγορών και Συγχωνεύσεων.
Ανώτατο ποσό Δανείου

 Το ποσό του αρχικού κεφαλαίου του Δανείου δεν υπερβαίνει το ένα από τα παρακάτω, όποιο είναι μεγαλύτερο:

I. το διπλάσιο του ετήσιου μισθολογικού κόστους της
Επιχείρησης (συμπεριλαμβανομένων των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και του κόστους του
προσωπικού που εργάζεται στους χώρους της
επιχείρησης, αλλά επίσημα περιλαμβάνεται στις
μισθοδοτικές καταστάσεις υπεργολάβων) για το 2019.
Στην περίπτωση Επιχειρήσεων που δημιουργήθηκαν
μετά την 1η
Ιανουαρίου 2019, το ανώτατο δάνειο δεν
πρέπει να υπερβαίνει το κατ’ εκτίμηση ετήσιο
μισθολογικό κόστος για τα δύο πρώτα έτη λειτουργίας
του ή
II. το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της
Επιχείρησης κατά το έτος 2019 ή
III. μετά από τεκμηρίωση και βάσει αιτιολόγησης και
σχεδίου που καθορίζει τις ανάγκες ρευστότητας του
δικαιούχου, το ποσό του δανείου μπορεί να αυξηθεί
πέραν των ανωτέρω ορίων I και II για να καλυφθούν οι
ανάγκες ρευστότητας από την ημερομηνία
χορήγησης του δανείου και για τους επόμενους 18
μήνες για την Μικρομεσαία Επιχείρηση και τον
αυτοαπασχολούμενο και για τους επόμενους 12 μήνες
για Μεγάλη επιχείρηση ή
IV. το 10% του Συμφωνηθέντος Όγκου Χαρτοφυλακίου.