Διαχείριση Κοινοτικών
Προγραμμάτων & Επιδοτήσεων
ΕΣΠΑ/Αναπτυξιακός Νόμος/Διακρατικά
Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης
Οφειλών Επιχειρήσεων
Ανάκαμψη & Ανάπτυξη Επιχειρήσεων
Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων
Περισσότερα Περισσότερα
Lorem Ipsum

 

Η Business Up Solutions είναι μια καινοτόμος εταιρεία Συμβούλων Επιχειρήσεων , που προσφέρει μια ομπρέλα υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, τόσο στην σύγχρονη Ελληνική Επιχείρηση όσο και στον Δημόσιο τομέα.
Έχουμε ως στόχο την δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων με τους πελάτες μας, προσφέροντας τις γνώσεις και τις εμπειρίες μας, αντιμετωπίζοντας καθημερινά σύνθετες υποθέσεις., σε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών.
Οι υπηρεσίες που παρέχουμε καλύπτουν όλο το φάσμα των επιχειρησιακών λειτουργιών με έμφαση στους τομείς της Αξιοποίησης Ευκαιριών Χρηματοδότησης και Διαχείρισης Επενδυτικών Έργων, Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Οργάνωσης Επιχειρήσεων, καθώς και της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Δημόσιο Τομέα.

Συγκεκριμένα:

  • Διεκπαιρεώνουμε δεκάδες υποθέσεις αναδιάρθρωσης/κούρεμα χρεών επιχειρήσεων/πελατών μας με τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων (Νόμος 4469/2017).
  • Έχουμε υποστηρίξει σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων – πελατών μας, να αξιοποιήσουν για την ανάπτυξη τους χρηματοδοτικά εργαλεία μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακού Νόμου, Ψηφιακής Σύγκλισης, Αγροτικής Ανάπτυξης, LEADER καθώς & Προγράμματα Ανέργων.
  • Παρέχουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες , αξιοποιώντας τους Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς πόρους με ολοκληρωμένη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων, σχεδιασμό και υλοποίηση έργων διασυνοριακής και διακρατικής συνεργασίας (INTERREG), Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) καθώς και Σχεδιασμό Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
  • Εγγυώμεθα την επίλυση χρηματοοικονομικών και λειτουργικών προβλημάτων της επιχείρησης με σκοπό αύξηση παραγωγικότητας, ορθή διαχείριση του κόστους και των διαθέσιμων πόρων, χρηματοοικονομκή απόδοση και βελτίωση των ταμειακών ροών .
  • Συντάσουμε επιχειρηματικά σχέδια (business plans) τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επέκταση ή συρρίκνωση υπάρχουσας επιχείρησης, για την αναδιάρθρωση δομών και υπηρεσιών καθώς και για την σύσταση νέων επιχειρήσεων.
  • Συντάσουμε μελέτες βιωσιμότητας, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο για αναδιάρθρωση ή αναχρηματοδότηση τραπεζικών χρηματοδοτήσεων καθώς και ως μέρος μιας συνολικής παρουσίασης σε επενδυτές .
  • Παρέχουμε υπηρεσίες εξωτερικού Οικονομικού Διευθυντή, για συγκεκριμένο και προσυμφωνημένο χρονικό διάστημα.
  • Εκπονούμε Οικονομοτεχνική Έκθεση για δάνεια σε Ελβετικό Φράγκο , στην οποία προσδιορίζεται με ακρίβεια η ζημιά που έχει υποστεί ο δανειολήπτης σε κεφάλαιο και τόκους. Η έκθεση είναι απαραίτητη στον Νομικό σας Σύμβουλο για την σύνταξη και υποστήριξη της σχετικής αγωγής .
  • Εκπονούμε εξειδικευμένες μελέτες/’εκθέσεις τραπεζικών συμβάσεων επιχειρηματικών δανείων και δανείων προς ιδιώτες , εστιάζοντας σε παράνομες και παράτυπες χρεώσεις των τραπεζών , οι οποίες χρησιμοποιούνται απο τους δικηγόρους για την προστασία περιουσιακών στοιχείων μέσω της διαδικασίας της αναστολής και ανακοπής διαταγών πληρωμής και πλειστηριασμών .
  • Παρέχουμε υπηρεσίες Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ( ISO )

 

Αγωγιάτης Ευθύμιος
Οικονομικός Σύμβουλος
τ. Ανώτερο Τραπεζικό Στέλεχος

Οι υπηρεσίες μας

Διαχείριση Κοινοτικών Προγραμμάτων & Επιδοτήσεων. Στον τομέα αυτόν έχουμε υποστηρίξει σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων – πελατών μας, να αξιοποιήσουν για την ανάπτυξη τους ,επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ.

Διαχείριση Εξυγίανσης Επιχειρήσεων. Σχεδιάζουμε και υποστηρίζουμε έναν μηχανισμό για έξοδο από την κρίση. Το αποτέλεσμα θα επιτρέψει στην επιχείρηση να επιτύχει αύξηση παραγωγικότητας, χρηματοοικονομική απόδοση, βελτίωση των ταμειακών ροών.

Διαχείριση Κόκκινων Επιχειρηματικών Δανείων. Υλοποιούμαι με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, αναδιαρθρώσεις και αναχρηματοδοτήσεις επιχειρηματικών δανείων.

Δικαστική Διαχείριση Δανείων σε Ελβετικό Φράγκο. Οι δανειολήπτες μπορούν να ζητήσουν με αγωγή την επαναφορά του δανείου τους στην αρχική ισοτιμία, και την απάλειψη των καταχρηστικών όρων καθώς και αποζημίωση λόγω έλλειψης επαρκούς ενημέρωσης επι του συνναλαγματικού κινδύνου . Εκπονούμε την Οικονομοτεχνική Έκθεση προσδιορισμού με ακρίβεια της ζημιάς του δανειολήπτη σε κεφάλαιο και τόκους , η οποια θα χρησιμοποιηθεί απο τον νομικό σας σύμβουλο.